ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday May 28, 2019 18:42 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน/การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน

1. สำนักงานเลขานุการกรม

2. สถาบันบำราศนราดูร

3. สถาบันราชประชาสมาสัย

4. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12

6. กลุ่มตรวจสอบภายใน

7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

8. กองการเจ้าหน้าที่

9. กองคลัง

10. กองแผนงาน

11. สำนักระบาดวิทยา

12. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

13. สำนักโรคติดต่อทั่วไป

14. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

15. สำนักโรคไม่ติดต่อ

16. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

คงเดิม

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • สถาบันบำราศนราดูร
 • สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เปลี่ยนชื่อ

 • กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กองบริหารการคลัง
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • กองระบาดวิทยา
 • กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • กองโรคติดต่อทั่วไป
 • กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • กองโรคไม่ติดต่อ
 • กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตั้งใหม่

 • กองวัณโรค
 • กองกฎหมาย
 • กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
 • กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ