ปฏิญญาการประชุมระดับผู้นำของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5

ข่าวการเมือง Tuesday June 4, 2019 17:26 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาการประชุมระดับผู้นำของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia - CICA) ครั้งที่ 5 (ร่างปฏิญญาฯ) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีร่วมรับรองปฏิญญาฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมร่างปฏิญญาฯ จากที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดำเนินการได้โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia - CICA) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 ที่กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการพิจารณารับรอง ร่างปฏิญญาดูชานเบ ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของประเทศสมาชิก CICA ที่จะร่วมมือกันเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันในการเผชิญกับปัญหาและสิ่ง ท้าทายต่าง ๆ ผ่านกรอบความร่วมมือทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การเมืองและการทหาร เศรษฐกิจ ภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ในประเด็นความมั่นคง เศรษฐกิจ การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธประเภทอื่น ๆ ความร่วมมือด้านพลังงาน การเงิน การพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ในการนี้กระทรวง การต่างประเทศสาธารณรัฐทาจิกิสถานระบุว่า การประชุมสุดยอดดูชานเบมีเป้าหมายที่จะทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการพูดคุยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในประเด็นที่มีอยู่เดิมและประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ในเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังส่งเสริมความคิดริเริ่มและการค้นหากลไกที่มีประสิทธิภาพสูงในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 4 มิถุนายน 2562--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ