การขอต่ออายุการกู้เงินภายใต้ Euro Commercial Paper (ECP) Programme ครั้งที่ 3

ข่าวการเมือง 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 17:47 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต่ออายุการกู้เงินภายใต้ Euro Commercial Paper (ECP) Programme ครั้งที่ 3 วงเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่วันที่ 22 สิถุนายน 2562 ต่อไปอีก 10 ปี (การต่ออายุการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ครั้งที่ 2 จะครบกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 22 มิถุนายน 2562) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ในปี 2532 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังสามารถดำเนินการกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) Programme ภายในกรอบวงเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอายุสัญญา 10 ปี ซึ่งเป็นการกู้เงินโดยการออกตราสารระยะสั้น (ระหว่าง 7-364 วัน) ที่สามารถทำการกู้เงินใหม่แบบหมุนเวียน (Revolving Credit Facility) ได้ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ต่ออายุการกู้เงิน ECP Programme จำนวน 2 ครั้ง และให้ขยายกรอบวงเงินกู้เป็นจำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการต่ออายุการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ครั้งที่ 2 จะครบกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการต่ออายุการกู้เงินภายใต้ Euro Commercial Paper (ECP) Programme ครั้งที่ 3 วงเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ทั้งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อรองรับแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง ECP Programme ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารหนี้ต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงการคลังแจ้งว่า การขอต่ออายุการกู้เงินดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ภายใต้ ECP Programme สำหรับการต่ออายุครั้งที่ 3 ไว้เพื่อใช้เป็นเงินกู้ระยะสั้นสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐ และใช้เป็นเงินกู้ในลักษณะ Bridge Financing สำหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ก่อนการจัดหาเงินกู้ ระยะยาวมาใช้ทดแทน รวมทั้งเพื่อนำมาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อใช้ในโครงการของรัฐวิสาหกิจ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 4 มิถุนายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ