โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)

ข่าวการเมือง Tuesday June 11, 2019 17:58 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ในนามรัฐบาล โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2. มอบสำนักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ตามโครงการดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เห็นควรให้กรมการศาสนาพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไปดำเนินการก่อน สำหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไปเห็นควรให้กรมการศาสนาจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ สำนักงบประมาณ

สาระสำคัญ

1. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา บูรณาการร่วมกับมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ โดยใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐเป็นต้นฉบับในการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และขอให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการในการดำเนินโครงการในนามรัฐบาล

2. ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เสนอโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย และประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญและศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย และเพื่อเป็นการเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก รวมทั้งเห็นชอบตั้งแต่คณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการฯ โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3. ขั้นตอนการดำเนินงานระหว่าง มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย

(1) เดือนมิถุนายน 2562 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เสนอขออนุมัติโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบดำเนินโครงการในนามรัฐบาล

(2) พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการฯ รวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยคณะกรรมการที่ผ่านการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เพื่อวางแผน เร่งเตรียมการและดำเนินงานในระยะเริ่มต้น

(3) พ.ศ. 2563 – 2564 ดำเนินการแปลพระไตรปิฎก ภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการที่ผ่านการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

(4) พ.ศ. 2564 – 2565 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ

4. ประโยชน์ที่จะได้รับ

(1) ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถนำหลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

(2) เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลก

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 11 มิถุนายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ