แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการร่างพระราชบัญญัติและร่างอนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย

ข่าวการเมือง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:31 น. —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการร่างพระราชบัญญัติและร่างอนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอแนวทางปฏิบัติใน การดำเนินการร่างพระราชบัญญัติและร่างอนุบัญญัติ (ร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง ร่างระเบียบ และ ร่างประกาศ) ที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการและอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) หรือคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คกอ.) ดังนี้

1. ให้ สคก. และ คกอ. ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป และ เมื่อตรวจพิจารณาเสร็จแล้วให้ สลค. แจ้งหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเพื่อยืนยันก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

2. ให้ สคก. ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปได้ ทั้งนี้ หากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับแล้ว (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) โดยมีร่างกฎกระทรวงที่ยังตรวจพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ สคก. ดำเนินการตรวจพิจารณาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และเมื่อตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ สลค. แจ้งหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเพื่อยืนยัน ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 6 สิงหาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ