แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

ข่าวการเมือง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:31 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว รวม 48 ฉบับ โดยให้รัฐมนตรีหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องพิจารณายืนยันร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไปยัง สลค. แล้วให้ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ สลค. เสนอว่า

1. คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร การจัดตั้งสถาบัน (องค์การมหาชน) การอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ การเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ รวม 48 ฉบับ และ สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีการวม 48 ฉบับดังกล่าวเสร็จแล้ว

2. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ ร่างพระราชกฤษฎีกาเป็นไปโดยต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้รัฐมนตรี หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องพิจารณายืนยันร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1. ไปยัง สลค. ให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 6 สิงหาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ