ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยการสนับสนุนด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกัน

ข่าวการเมือง Tuesday September 10, 2019 16:33 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยการสนับสนุนด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกันระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (พ.ศ. 2562 – 2571)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยการสนับสนุนด้านการฝึก และการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกัน ระหว่างกองทัพอากาศ (ทอ.) กับกองทัพอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ทอ.สิงคโปร์) (พ.ศ. 2562 – 2571) และให้ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้ ผบ.ทอ. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ ให้กระทรวงกลาโหม พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงกลาโหมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยการสนับสนุนด้านการฝึก และการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกันระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (พ.ศ. 2562 – 2571) เพื่อใช้แทนบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบไว้ ซึ่งจะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ กองทัพอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวด้วยแล้ว ซึ่งสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น

(1) วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดข้อตกลงและความเข้าใจระหว่างกันเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกัน

(2) ความเข้าใจทั่วไป (เช่น การฝึกภาคอากาศเกิดขึ้นในประเทศไทย การจัดทำข้อตกลงส่วนเสริม ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก ระบบอาวุธ ยุทโธปกรณ์และพื้นที่การฝึก รวมถึงเจ้าหน้าที่สนับสนุนการฝึกและการส่งกำลังบำรุง ข้อตกลงด้านการเงิน ภายหลังที่บันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้ เป็นต้น

(3) การระงับความขัดแย้งดำเนินการโดยเจรจาร่วมกันระหว่าง

(4) ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2571 ทั้งนี้ กองทัพอากาศทั้งสองประเทศจะมีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้บัญชาการทหารอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 กันยายน 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ