ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit)

ข่าวการเมือง 17 กันยายน พ.ศ. 2562 18:20 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) ที่ไทยจะร่วมรับรองในวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง และให้ความเห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมรับรองร่างปฏิญญา ฯ ดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562

ร่างปฏิญญาฯ เป็นผลจากกระบวนการเจรจาระหว่างคณะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรบาฮามาสประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กและเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสวีเดนประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานการเจรจาร่วม และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้เข้าร่วมการเจรจามาโดยตลอดซึ่งเมื่อกระบวนการเจรจาเสร็จสิ้น ผู้ประสานงานร่วมได้เวียนร่างสุดท้ายให้ประเทศสมาชิกพิจารณา และไม่มีประเทศใดคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ 2 กรกฎาคม 2562) ซึ่งผู้นำประเทศต่างๆ จะร่วมรับรองปฏิญญาดังกล่าวในการประชุม SDG Summit

สาระสำคัญของร่างปฏิญญาฯ มีเนื้อหาแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ยั่งยืนและครอบคลุม มีความเสมอภาคและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ