การบริจาคเงินอุดหนุนตามความสมัครใจให้องค์การระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ข่าวการเมือง 17 กันยายน พ.ศ. 2562 18:27 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ไทยบริจาคเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน (ARMAC) จำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 320,000 บาท สำหรับแต่ละปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ถึงปีงบประมาณ 2564 และเงินอุดหนุนสำหรับสถาบันอาเซียนว่าด้วยสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN-IPR) จำนวน 500,000 บาท โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 จากเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก งบประมาณกระทรวงการต่างประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562

สาระสำคัญของเรื่อง

ที่ผ่านมา ไทยยังไม่เคยบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทั้งสอง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะบริจาคเงินอุดหนุนตามความสมัครใจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสององค์กรและแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ รวมทั้ง แสดงความมุ่งมั่นของไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต้องการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อให้ประชาคมอาเซียนมีความยั่งยืน และยังเป็นการส่งเสริมบทบาทนำ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประธานอาเซียน ในปี 2562 ได้อีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ