ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ

ข่าวการเมือง Tuesday October 22, 2019 16:06 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

1.1 แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้มีอำนาจในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสำนักงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.3 กำหนดให้แต่งตั้งผู้อำนวยการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อำนวยการ และหากมีเหตุจำเป็นให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 60 วัน

1.4 แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้อำนวยการ โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของศูนย์ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ สามารถทำงานให้ศูนย์ได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย

1.5 กำหนดให้การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัย ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบก่อนจึงดำเนินการได้

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

2.1 แก้ไขบทนิยามคำวา “ชีววิทยาศาสตร์” และคำว่า “คณะกรรมการ” เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2.2 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของศูนย์ โดยให้มีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงระหว่างผลงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ไปสู่การแปลงเป็นเชิงพาณิชย์โดยการต่อยอดการวิจัยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

2.3 แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.4 แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้มีอำนาจในการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน

2.5 แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้อำนวยการ โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของศูนย์ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ สามารถทำงานให้ศูนย์ได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย

2.6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดแต่งตั้งผู้อำนวยการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อำนวยการ และหากมีเหตุจำเป็นให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 60 วัน

2.7 กำหนดให้การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัย ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดำเนินการได้

3. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

3.1 แก้ไขบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการ” และ “กรรมการ” เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

3.2 แก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

3.3 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของศูนย์ โดยให้ศูนย์มีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

3.4 แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ โดยกำหนดให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.5 แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีอำนาจในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับศูนย์ในการแต่งตั้ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง รวมถึงเครื่องหมายของศูนย์

3.6 กำหนดให้ดำเนินการแต่งตั้งผู้อำนวยการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อำนวยการ และหากมีความจำเป็นให้ขยายได้ไม่เกิน 60 วัน

3.7 แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้อำนวยการ โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของศูนย์ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ สามารถทำงานให้ศูนย์ได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย

3.8 กำหนดให้การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัย ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบก่อนจึงดำเนินการได้

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ