ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) องค์กรเฉพาะสาขาภายใต้รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน

ข่าวการเมือง Tuesday October 22, 2019 18:20 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) จำนวน 4 ฉบับ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมรับรองโดยไม่มีการลงนาม ดังนี้ (1) TOR เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (ASEAN Senior Labour Officials Meeting : SLOM) (2) TOR คณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนว่าด้วยแนวปฏิบัติที่ก้าวหน้าด้านแรงงานเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันในอาเซียน (The Senior Labour Officials Meeting Working Group on Progressive Labour Practices to Enhance the Competitiveness of ASEAN : SLOM - WG) (3) TOR คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN Committee on the implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers : ACMW) และ (4) TOR เครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาชีว อนามัยอาเซียน (ASEAN Occupational Safety and Health Network : ASEAN - OSHNET)

อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของ TOR ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานสามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย

สาระสำคัญของ TOR 4 ฉบับดังกล่าว เป็นเอกสารกำหนดกรอบการดำเนินงานของกลไกภายใต้รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) เช่น พันธกิจ องค์ประกอบ โครงสร้าง กลไกการดำเนินงาน รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของประธานซึ่งจะต้องได้รับการรับรอง (โดยไม่มีการลงนาม) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก่อนที่จะนำไปใช้ปฏิบัติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้

1. TOR เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (SLOM) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและความยั่งยืนของภูมิภาคผ่านการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศระดับภูมิภาคให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การมีผลิตภาพของงาน

2. TOR คณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนว่าด้วยแนวปฏิบัติที่ก้าวหน้าด้านแรงงานเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันในอาเซียน (SLOM - WG) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ SLOM โดยกระตุ้นให้มีการรับรองแนวปฏิบัติด้านแรงงานเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันในตลาดแรงงาน

3. TOR คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ACMW) การขับเคลื่อนคำมั่นภายใต้ปฏิญญาเซบูและฉันทามติอาเซียน (การพัฒนากลไกอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว) ผ่านความร่วมมือระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานและดำเนินงานกับองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาอื่น ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว

4. TOR เครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอาเซียน (ASEAN - OSHNET) เพิ่มขีดความสามารถของสถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับภูมิภาคในเรื่องการตรวจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริม การฝึกอบรม และการวิจัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ