การปรับเพิ่มโควตาผู้เข้าร่วมโครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย

ข่าวการเมือง Tuesday October 22, 2019 18:21 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อการตอบรับข้อเสนอเพิ่มโควตาผู้เข้าร่วมโครงการตรวจ ลงตราทำงานและท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย (Work and Holiday Visas : WHV) ของฝ่ายออสเตรเลียในลักษณะต่างตอบแทน จาก 500 คน เป็น 2,000 คนต่อปี และให้กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือตอบฝ่ายออสเตรเลียแจ้งความเห็นชอบต่อการปรับเพิ่มโควตาผู้เข้าร่วมโครงการ WHV จาก 500 คน เป็น 2,000 คนต่อปี ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า ฝ่ายไทยและฝ่ายออสเตรเลียได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ WHV เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 แล้ว ซึ่งในภาคผนวก 2 (Annex II) ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ กำหนดให้มีการประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุก ๆ ปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยรายละเอียดของโครงการฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

โครงการ WHV มีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวและสามารถทำงานเพียงครั้งคราวระหว่างการท่องเที่ยวดังกล่าวได้ ซึ่งแต่ละฝ่ายสามารถเดินทางได้หลายครั้งสำหรับการทำงานและท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เช่น มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี มีประกาศนียบัตรระดับอุดมศึกษา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ประเมินได้ว่าอยู่ในขั้นอย่างน้อยใช้งานได้ ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม) ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ WHV มาก่อน มีความประพฤติและสุขภาพดี มีเงินทุนเพียงพอที่จะดูแลตนเองได้

โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัคร คัดกรอง และออกหนังสือรับรองถึงสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อขอรับตรวจลงตรา WHV ให้แก่เยาวชนไทยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อมาฝ่ายไทยและฝ่ายออสเตรเลียได้มีการปรับเพิ่มโควตาผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ (1) ปี พ.ศ. 2550 จากเดิม 100 คน/ปี ปรับเพิ่มเป็น 200 คน/ปี และ (2) ปี พ.ศ. 2552 จากเดิม 200 คน/ปี ปรับเพิ่มเป็น 500 คน/ปี ทั้งนี้ การปรับเพิ่มโควตาดังกล่าวได้มีการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตระหว่างกัน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ