การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

ข่าวการเมือง Tuesday October 22, 2019 18:24 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ อว. (ปส.) ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization: CTBTO PrepCom) ตอบรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมที่เกี่ยวข้อง CTBTO PrepCom ได้แก่ National Data Center Capacity Building Workshop and Regional Seismic Travel Time in Combination with Data Sharing and Integration Training ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแลกเปลี่ยน

2. เห็นชอบหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการประชุมดังกล่าว (ตามข้อ 1) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำที่มิใช่สารัตถะสำคัญของหนังสือแลกเปลี่ยนให้ ปส. หารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเพื่อพิจารณาดำเนินการแทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

3. อนุมัติให้เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นผู้ลงนามในหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวไปยัง CTBTO PrepCom

สาระสำคัญของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันและการอำนวยความสะดวกที่ฝ่ายไทยจะต้องพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของ CTBTO PrepCom และผู้เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ CTBTO PrepCom ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมุ่งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และการดำเนินการของ CTBTO PrepCom ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถระดับชาติและระดับภูมิภาคในการดำเนินการตามสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิก CTBTO PrepCom (ประเทศไทยลงนามสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 และได้เป็นภาคีสนธิสัญญาฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561) จะได้ใช้โอกาสดังกล่าวแสดงถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในทุกมิติและทุกระดับที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศเพื่อผลักดันให้สนธิสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ