การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 2019 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ข่าวการเมือง Tuesday October 22, 2019 18:27 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบเอกสารท่าทีของประเทศไทยสำหรับการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมปี ค.ศ. 2019 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และมอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทนไทยที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะพิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์โดยยึดความเหมาะสมและผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ

2. มอบอำนาจให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการอภิปรายลงมติ และลงนามในกรรมสารสุดท้ายของการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 2019 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือแต่งตั้งผู้แทน (Credentials) โดยมอบอำนาจตามข้อ 2 ให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

สาระสำคัญของเรื่อง

การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมปี ค.ศ. 2019 (World Radiocommunication Conference –WRC-19) กำหนดให้จัดขึ้นทุก 3 - 4 ปี โดยจะมีคณะผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก ITU (ปัจจุบันมีจำนวน 193 ประเทศ) เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิในการออกเสียงในนามรัฐบาล ที่ประชุม WRC -19 จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอแนะและข้อมติทางด้านวิทยุคมนาคม รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะของประเทศสมาชิก รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของภาควิทยุคมนาคม นอกจากนี้ ที่ประชุม WRC-19 จะพิจารณาทบทวนข้อมติและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของที่ประชุมครั้งที่ผ่าน ๆ มาแล้วให้ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มศึกษาสำหรับดำเนินกิจกรรมทางด้านวิทยุคมนาคมสำคัญเร่งด่วน ตลอดจนพิจารณาข้อศึกษาเชิงเทคนิคและตัดสินการปรับปรุง/เพิ่มเติมการกำหนดย่านความถี่สากลสำหรับการใช้งานในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้ง การแก้ไขยกเลิกและปรับปรุงข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและให้ประเทศสมาชิกหรือสมาชิกภาควิทยุคมนาคมให้ถือปฏิบัติต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ