การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ข่าวการเมือง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 18:28 น. —มติคณะรัฐมนตรี

1. การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพามิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตอนยิน แห่งที่ 2 2. การดำเนินการใด ๆ บริเวณจุดผ่านแดนจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อความมั่นคง และให้ส่วนราชการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 อย่างเคร่งครัด ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 ตุลาคม 2562

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอ ดังนี้

3. มอบหมายกระทรวงมหาดไทยดำเนินการและประสานจังหวัดตากกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการพื้นที่ โดยกำหนดให้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ใช้สำหรับเดินทางเข้า – ออกของบุคคล รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถโดยสาร และรถบรรทุกขนาดใหญ่ และดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ร่วมไทย – เมียนมา) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รับทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการใช้สะพานแห่งที่ 2 ต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 และ 17 กันยายน 2562 อนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหารการบำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย – ตองยิน แห่งที่ 2 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้มีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยร่างความตกลงฯ ในส่วนของการจัดตั้งองค์กรบริหารและบำรุงรักษาสะพานกำหนดให้ทั้งสองฝ่าย (ไทย – เมียนมา) จัดตั้งคณะกรรมาธิการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ร่วมไทย – เมียนมา) เพื่อปรึกษาหารือและตกลงวิธีการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้สะพาน ซึ่งต่อมาคณะกรรมาธิการฯ ได้มีจัดประชุมร่วมกัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเนปยีดอ เมียนมา โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันเกี่ยวกับรายละเอียดการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 เช่น ระเบียบการจราจรบนสะพาน (กำหนดยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สะพาน ประเภทของยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านสะพาน จำกัดความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) การผ่านสะพานห้ามบุคคลทั่วไปเดินผ่านสะพาน ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเวลาเปิดใช้สะพานตั้งแต่ 06.30 – 18.30 น. (เวลาประเทศไทย) ทุกวัน หรือ 06.00 – 18.00 น. (เวลาเมียนมา) การผ่านแดนโดยพิธีตรวจคนเข้าเมืองและพิธีศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย ตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องระหว่างไทยและเมียนมา โดยสินค้าผ่านแดนให้ปฏิบัติตามความตกลงในเรื่องสินค้าผ่านแดน และการเปิดใช้สะพาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่า จะเปิดใช้งานสะพานอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยฝ่ายไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการใช้สะพานดังกล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ