ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM Summit) ครั้งที่ 18 และร่างปฏิญญากรุงบากู

ข่าวการเมือง Tuesday October 22, 2019 18:30 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างเอกสารสุดท้าย (Draft Final Document) ของการประชุม NAM Summit ครั้งที่ 18 และร่างปฏิญญากรุงบากู (Baku Declaration) และให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยก่อนการรับรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในการเจรจาและดำเนินการแก้ไข

2. หากถ้อยคำเรื่องทะเลจีนใต้ในเอกสารสุดท้าย ไม่สอดคล้องกับท่าทีร่วมของอาเซียนในเรื่องนี้ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในหนังสือแจ้งข้อสงวน (reservation) หรือหนังสืออื่น ๆ ที่เป็นการแจ้งท่าทีของอาเซียนต่อถ้อยคำในเอกสารสุดท้ายเช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนต่อเอกสารสุดท้ายของการประชุม NAM Summit ครั้งที่ 17 ณ เกาะมาร์การิตา เวเนซุเอลา เมื่อปี 2559

3. หากปรากฏว่า เนื้อหาหรือถ้อยคำของเอกสารสุดท้ายและปฏิญญากรุงบากูที่ได้รับรองในที่ประชุม NAM Summit ครั้งที่ 18 ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์และท่าทีไทยในสาระสำคัญ แสดงท่าทีเชิงลบ หรือมีถ้อยคำรุนแรงประณามประเทศอื่นใด อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งข้อสงวน (reservation) หรือแสดงท่าทีที่อธิบายอย่างระมัดระวังถึงเหตุผลของไทยซึ่งทำให้ไม่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือถ้อยคำดังกล่าวได้ ซึ่งการแจ้งข้อสงวนเป็นแนวทางที่ไทยปฏิบัติมาโดยตลอด

สาระสำคัญ

1. ร่างเอกสารสุดท้าย (Final Document) สะท้อนท่าที พัฒนาการ และการดำเนินการของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในเรื่องต่าง ๆ ในระดับโลกและภูมิภาค อาทิ ปัญหาการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการปฏิรูปสหประชาชาติ

2. ร่างปฏิญญากรุงบากู (Baku Declaration) มีสาระสำคัญย้ำหลักการต่าง ๆ ที่กลุ่ม NAM ให้ความสำคัญ เช่น การเคารพในอำนาจอธิปไตย การระงับกรณีพิพาทโดยสันติ การงดเว้นการคุกคามและใช้กำลัง การร่วมกันตอบสนองต่อข้อท้าทายของโลกในยุคปัจจุบัน และการธำรงไว้ซึ่งคุณค่าของระบอบพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ร่างปฏิญญาฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาปรับถ้อยคำ และหากประเทศสมาชิกตกลงกันได้ จะเสนอให้ที่ประชุมระดับผู้นำ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562 รับรองต่อไป

ทั้งนี้ การประชุม NAM Summit จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยการพิจารณาและการรับรองร่างเอกสารสุดท้ายและร่างปฏิญญากรุงบากูเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมดังกล่าว จะมีขึ้นในห้วงการประชุมระดับผู้นำ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ