ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565)

ข่าวการเมือง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 18:31 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ ยธ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) [ร่างแผนปฏิบัติการฯ] โดยหากจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ยธ. ดำเนินการได้ โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง

3. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในร่างแผนปฏิบัติการฯ ดำเนินการให้บรรลุ ผลตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

1. กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) [ร่างแผนปฏิบัติการฯ] และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในร่างแผนปฏิบัติการฯ ดำเนินการให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป ซึ่งร่างแผนปฏิบัติการฯ จัดทำขึ้นตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ของคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐาน 3 เสาหลัก ได้แก่ (1) การคุ้มครอง (Protect) (2) การเคารพ (Respect) และ (3) การเยียวยา (Remedy) ทั้งนี้ การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ของประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยร่างแผนปฏิบัติการฯ มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน เช่น

       ประเด็น
       1) การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน/ทำงาน
       กิจกรรม
       ส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานให้กับคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับคนพิการพร้อมทั้งมีระบบคัดกรองความสามารถคนพิการเพื่อจัดหางานให้อย่างเหมาะสม
       ตัดชี้วัด
       เชิงปริมาณ
       - คนพิการมีงานทำ จำนวน 1,750 คน
       เชิงคุณภาพ
       - คนพิการมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 62
       - คนพิการมีงานทำในหน่วยงานภาครัฐ 88 คน
       - ส่งเสริมให้คนพิการทำงานในหน่วยงานรัฐในอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด 100:1
       หน่วยงานที่รับผิดชอบ
       - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
       - กระทรวงแรงงาน

       ประเด็น
       2) การปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานมาตรฐานแรงงานและหลักการสิทธิมนุษยชน
       กิจกรรม
       ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องดำเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอย่างเคร่งครัด
       ตัดชี้วัด
       - (*ไม่มีการระบุตัวชี้วัดสำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากเป็นการขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ)
       หน่วยงานที่รับผิดชอบ
       - ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

       ประเด็น
       3) การเยียวยา
       กิจกรรม
       กำหนดให้มีกลไกเยียวยาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ การเยียวยาควรสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
       ตัดชี้วัด
       - จำนวนสิทธิประโยชน์หรือหลักเกณฑ์ที่ได้มีการทบทวนหรือปรับปรุง
       หน่วยงานที่รับผิดชอบ
       - กระทรวงมหาดไทย (มท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
       - กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)

2) ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น

       ประเด็น
       1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ)
       กิจกรรม
       พิจารณาจัดทำแนวทาง/มาตรการกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานใน SEZ และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเรื่องธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติของบรรษัท โดยความมุ่งมั่นในการนำหลักการ UNGPs ไปใช้ควรจะปรากฏอยู่ในวิธีการจัดตั้งและบริหารจัดการในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
       ตัดชี้วัด
       มีแนวทาง/มาตรการกำกับให้ SEZ รวมถึง EEC ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเรื่อง ธรรมาภิบาล และ UNGPs
       หน่วยงานที่รับผิดชอบ
       - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
       - กระทรวงพาณิชย์
       - กระทรวงอุตสาหกรรม
       - มท. (กรมโยธาธิการและผังเมือง)

       ประเด็น
       2) การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report : EIA)
       กิจกรรม
       ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรดำเนินการประเมิน EIA และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการที่เกี่ยวข้อง
       ตัดชี้วัด
       -
       หน่วยงานที่รับผิดชอบ
       ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3) ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น

       ประเด็น
       1) การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
       กิจกรรม
       กำหนดหรือทบทวนนโยบาย กลไก กระบวนการ มาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง เพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย และอบรม ส่งเสริมให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติได้จริง
       ตัดชี้วัด
       - มีการกำหนด ทบทวน หรือปรับปรุงนโยบายกลไก กระบวนการ หรือ มาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง
       - อบรมนโยบาย กลไก กระบวนการหรือมาตรการฯ ให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
       หน่วยงานที่รับผิดชอบ
       - ยธ.
       - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       - สำนักงานอัยการสูงสุด

       ประเด็น
       2) การจัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
       กิจกรรม
       ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
       ตัดชี้วัด
       -
       หน่วยงานที่รับผิดชอบ
       ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

4) ด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ เช่น

       ประเด็น
       1) การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ
       กิจกรรม
       ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกำกับดูแลธุรกิจและการลงทุนทั้งของประเทศไทยในกรณีที่ลงทุนในประเทศไทยและของประเทศที่ทำการลงทุนในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ
       ตัดชี้วัด
       -
       หน่วยงานที่รับผิดชอบ
       ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

       ประเด็น
       2) การช่วยเหลือทางการเงิน/ เยียวยา
       กิจกรรม
       พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบทั้งในด้านอาชีพ วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ
       ตัดชี้วัด
       มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว
       หน่วยงานที่รับผิดชอบ
       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ตุลาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ