ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565)

ข่าวการเมือง Tuesday October 29, 2019 18:31 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ ยธ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) [ร่างแผนปฏิบัติการฯ] โดยหากจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ยธ. ดำเนินการได้ โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง

3. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในร่างแผนปฏิบัติการฯ ดำเนินการให้บรรลุ ผลตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

1. กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) [ร่างแผนปฏิบัติการฯ] และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในร่างแผนปฏิบัติการฯ ดำเนินการให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป ซึ่งร่างแผนปฏิบัติการฯ จัดทำขึ้นตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ของคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐาน 3 เสาหลัก ได้แก่ (1) การคุ้มครอง (Protect) (2) การเคารพ (Respect) และ (3) การเยียวยา (Remedy) ทั้งนี้ การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ของประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยร่างแผนปฏิบัติการฯ มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน เช่น

ประเด็น

1) การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน/ทำงาน

กิจกรรม

ส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานให้กับคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับคนพิการพร้อมทั้งมีระบบคัดกรองความสามารถคนพิการเพื่อจัดหางานให้อย่างเหมาะสม

ตัดชี้วัด

เชิงปริมาณ

 • คนพิการมีงานทำ จำนวน 1,750 คน

เชิงคุณภาพ

 • คนพิการมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 62
 • คนพิการมีงานทำในหน่วยงานภาครัฐ 88 คน
 • ส่งเสริมให้คนพิการทำงานในหน่วยงานรัฐในอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด 100:1

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
 • กระทรวงแรงงาน

ประเด็น

2) การปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานมาตรฐานแรงงานและหลักการสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องดำเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอย่างเคร่งครัด

ตัดชี้วัด

 • (*ไม่มีการระบุตัวชี้วัดสำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากเป็นการขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น

3) การเยียวยา

กิจกรรม

กำหนดให้มีกลไกเยียวยาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ การเยียวยาควรสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

ตัดชี้วัด

 • จำนวนสิทธิประโยชน์หรือหลักเกณฑ์ที่ได้มีการทบทวนหรือปรับปรุง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • กระทรวงมหาดไทย (มท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
 • กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)

2) ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น

ประเด็น

1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ)

กิจกรรม

พิจารณาจัดทำแนวทาง/มาตรการกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานใน SEZ และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเรื่องธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติของบรรษัท โดยความมุ่งมั่นในการนำหลักการ UNGPs ไปใช้ควรจะปรากฏอยู่ในวิธีการจัดตั้งและบริหารจัดการในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ตัดชี้วัด

มีแนวทาง/มาตรการกำกับให้ SEZ รวมถึง EEC ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเรื่อง ธรรมาภิบาล และ UNGPs

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • มท. (กรมโยธาธิการและผังเมือง)

ประเด็น

2) การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report : EIA)

กิจกรรม

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรดำเนินการประเมิน EIA และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการที่เกี่ยวข้อง

ตัดชี้วัด

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3) ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น

ประเด็น

1) การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม

กำหนดหรือทบทวนนโยบาย กลไก กระบวนการ มาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง เพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย และอบรม ส่งเสริมให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติได้จริง

ตัดชี้วัด

 • มีการกำหนด ทบทวน หรือปรับปรุงนโยบายกลไก กระบวนการ หรือ มาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง
 • อบรมนโยบาย กลไก กระบวนการหรือมาตรการฯ ให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • ยธ.
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำนักงานอัยการสูงสุด

ประเด็น

2) การจัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ตัดชี้วัด

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

4) ด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ เช่น

ประเด็น

1) การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ

กิจกรรม

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกำกับดูแลธุรกิจและการลงทุนทั้งของประเทศไทยในกรณีที่ลงทุนในประเทศไทยและของประเทศที่ทำการลงทุนในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ

ตัดชี้วัด

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น

2) การช่วยเหลือทางการเงิน/ เยียวยา

กิจกรรม

พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบทั้งในด้านอาชีพ วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ

ตัดชี้วัด

มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ