ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่ง พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday November 19, 2019 17:25 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่ง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดบทนิยาม คำว่า “การขนส่ง” “การใช้แต่ผู้เดียว” “ดัชนีการขนส่ง” “การก่อวินาศกรรม” “ความมั่นคงปลอดภัย” เป็นต้น

2. กำหนดมาตรการความมั่นคงปลอดภัย

2.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ นิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว โดยกำหนดหน้าที่ของผู้ส่งของและผู้รับขนส่ง เช่น ผู้ส่งของต้องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้เป็นครั้งแรกในการขนส่ง ผู้รับขนส่งต้องแยกสิ่งที่ขนส่งจากสินค้าอันตรายอื่น ๆ และต้องตรวจสอบระดับการปนเปื้อนเป็นระยะ ๆ เป็นต้น

2.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีหรือกากกัมมันตรังสี โดยแบ่งระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเป็น 3 ระดับ ตามความเป็นอันตรายของวัสดุกัมมันตรังสี มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบการจัดการอย่างรอบคอบ ทั้งในระหว่างการขนส่งและขณะการจัดเก็บ ให้ผู้ส่งของต้องจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่ง เพื่อใช้ในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูงทุกการขนส่ง ฯลฯ และให้ผู้ส่งของหรือผู้รับขนส่งต้องรายงานเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในทันทีที่เป็นไปได้

2.3 ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว โดยกำหนดวิธีป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบในระหว่างการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 การค้นหาและการนำกลับมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ที่สูญหายหรือถูกลักไปในระหว่างการขนส่ง การป้องกันการก่อวินาศกรรมในระหว่างการขนส่ง และการบรรเทาผลกระทบทางรังสีหลังมีการก่อการวินาศกรรมในระหว่างการขนส่ง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ