ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์

ข่าวการเมือง Tuesday November 19, 2019 17:47 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (MOU between The Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation of the Kingdom of Thailand and The Ministry of Science and ICT of the Republic of Korea on Cooperation in Science, Technology and Innovation)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง อว. แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ อว. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และมอบหมายให้ กต. จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็มให้แก่ผู้ลงนาม ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ(บันทึกความเข้าใจ ฯ จะมีการลงนามในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี)

เดิมประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ต่อมาทั้งสองฝ่ายได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและขอบเขตความรับผิดชอบ จึงเห็นพ้องกันให้มีการปรับและทบทวนเอกสารบันทึกความเข้าใจดังกล่าว โดยสาระสำคัญส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ มีการปรับในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบและปรับเพิ่มสาขาความร่วมมือให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น สาขาชีววิทยาศาสตร์ สารสนเทศทางปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร การบินและอวกาศ โดยจะมีการร่วมวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย ร่วมจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา การจัดพิมพ์และแสดงนิทรรศการของโครงการร่วม

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ