การขอความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจำปี 2562

ข่าวการเมือง Tuesday December 3, 2019 19:10 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจำปี 2562 ที่เจ้าหน้าที่อาวุโสต้องรับรองในนามรัฐมนตรีเอเปค จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) แผนเอเปคว่าด้วยขยะทะเล (2) แผนเอเปคว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (3) แผนซันติอาโกเพื่อสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม และ (4) รายงานผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจำปี 2562 และอนุมัติให้อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือผู้แทนรับรองเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารข้างต้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

สาระสำคัญของเอกสาร 4 ฉบับ

1. แผนเอเปคว่าด้วยขยะทะเล จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักนำในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลของเอเปค โดยมีข้อแนะนำ 4 ด้าน ได้แก่ (ก) การพัฒนานโยบายและการประสานงาน (ข) การเสริมสร้างศักยภาพ (ค) การวิจัยและนวัตกรรม และ (ง) การสนับสนุนด้านเงินทุนและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

2. แผนเอเปคว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม มีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเทคนิคของเขตเศรษฐกิจเอเปคในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated หรือ IUU) และส่งเสริมศักยภาพองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU ในเอเปคด้วยกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ความช่วยเหลือทางวิชาการ และยกระดับการติดตาม การควบคุม การเฝ้าระวัง และการตรวจสอบย้อนกลับ ตามความเหมาะสม โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญเพื่อให้บรรลุแผนดังกล่าว ได้แก่ (ก) ดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (ข) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับและการติดตาม การควบคุม และการเฝ้าระวังกิจกรรมประมง (ค) ยกระดับความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปค (ง) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรด้านประมงที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคและระดับนานาชาติเพื่อระบุประเด็นที่เอเปคสามารถมีส่วนสนับสนุนได้ (จ) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และ (ฉ) การเสริมสร้างศักยภาพ

3. แผนซันติอาโกเพื่อสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางด้านนโยบายในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของสตรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ (ก) การส่งเสริมบทบาทของสตรีด้วยการเข้าถึงเงินทุนและตลาด (ข) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการทำงาน (ค) สนับสนุนให้สตรีสามารถเข้าถึงการศึกษา การฝึกฝน และการพัฒนาทักษะ ตลอดจนงานที่มีความสำคัญ และ (ง) การจัดเก็บข้อมูลจำแนกตามเพศ โดยแผนดังกล่าวตั้งเป้าหมายที่คาดหวังให้บรรลุในปี 2573

4. รายงานผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจำปี 2562 เป็นรายการกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของเอเปคที่จัดขึ้นในปี 2562

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 ธันวาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ