ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ

ข่าวการเมือง Tuesday February 11, 2020 16:57 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. …. เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดระเบียบการจอดรถของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดให้พื้นที่ที่ประชาชนมาชุมนุมกัน เช่น ตลาด ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ที่มีการประกอบการพาณิชย์หรือการค้าขายหรือการอุตสาหกรรม และมีความหนาแน่นในการจราจร จำเป็นต้องจัดให้มีที่จอดรถในทางหลวงหรือที่สาธารณะและจัดระเบียบการจอดรถ มีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินการจัดระเบียบการจอดรถ มีความพร้อมในการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าใช้จ่าย ดังนี้

2.1 ค่าธรรมเนียมในการจอดรถ

ประเภท / ชั่วโมงแรก/บาท

1. รถจักรยานยนต์ / 5

2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ / 10

3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ / 20

4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ / 30

5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ / 40

6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ / 50

7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น / 50

ประเภท / ชั่วโมงต่อไป/บาท

1. รถจักรยานยนต์ / 10

2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ / 20

3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ / 30

4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ / 40

5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ / 60

6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ / 80

7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น / 80

หมายเหตุ

เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง

2.2 กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถได้ไม่เกินอัตราคันละ 500 บาท

2.3 อัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถ

ประเภท / คันละ/บาท

1. รถจักรยานยนต์ / 500

2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ / 1,500

3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ / 1,500

4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ / 2,000

5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ / 2,000

6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ / 2,500

7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น / 2,500

หมายเหตุ

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถแล้วได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่รถถูกใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถตามข้อ 2.2 อีก

2.4 อัตราค่าดูแลรักษารถที่ถูกเคลื่อนย้าย

ประเภท / คันละ/บาท

1. รถจักรยานยนต์ / 200

2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ / 300

3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ / 300

4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ / 500

5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ / 500

6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ / 500

7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น / 500

หมายเหตุ

การนับเวลาให้ถือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน

3. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

3.1 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินการ สิทธิและประโยชน์ของผู้บริการและผู้ให้บริการ

3.2 กำหนดให้การมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีรายได้ค่าธรรมเนียมที่เอกชนเรียกเก็บไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.3 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสัญญากับเอกชน ซึ่งมีหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนตามแบบสัญญาที่ มท. กำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด แต่หากเป็นแก้ไขสัญญาในประเด็นสำคัญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ