ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday March 24, 2020 17:38 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ประเด็น

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

รายละเอียดและเหตุผล

เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนโรงงานหรือชาวไร่อ้อยหรือมีไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

2. การรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกำหนดให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม

รายละเอียดและเหตุผล

แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยให้รองประธานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานได้ และกำหนดให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน้ำตาลทราย รวมทั้ง เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการน้ำตาลทราย ทั้งนี้ เพื่อให้บทบัญญัติมีความครบถ้วนสมบูรณ์

3. หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

รายละเอียดและเหตุผล

แก้ไขหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร โดยตัดเรื่องการกำหนดราคาน้ำตาลทรายออก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกที่เกี่ยวกับการกำหนดปริมาณการผลิตและการจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายโดยภาครัฐ

4. ที่มาของเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

รายละเอียดและเหตุผล

แก้ไขเพิ่มเติมที่มาของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายโดยตัดการกู้เงินโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี คงเหลือเพียงเงินกู้ และตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกในส่วนที่เกี่ยวกับการอุดหนุนจากภาครัฐ

5. การส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

รายละเอียดและเหตุผล

ยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการจัดสรรเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการนำส่งเงินให้แก่กองทุนดังกล่าว ประกอบกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไม่ได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอ้อยและน้ำตาลทราย

6. หลักเกณฑ์การนำเข้าน้ำตาลทราย

รายละเอียดและเหตุผล

กำหนดให้สามารถนำเข้าน้ำตาลทรายได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดองค์การการค้าโลก เดิมห้ามมิให้นำเข้าน้ำตาลทราย

7. การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น

รายละเอียดและเหตุผล

แก้ไขเพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการกำหนดตัวเลขเพื่อเป็นเพดานในการกำหนดราคาไว้ให้ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตขั้นต้นและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่เกินร้อยละ 95 ของประมาณการรายได้ที่คำนวณได้

8. หลักเกณฑ์การหักส่วนต่างที่เกิดขึ้นในกรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น

รายละเอียดและเหตุผล

แก้ไขโดยตัดบทบัญญัติที่กำหนดให้กองทุนต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น โดยกำหนดให้นำส่วนต่างที่เกิดขึ้นไปหักจากราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น หรือราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ในฤดูการผลิตปีถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกในส่วนที่เกี่ยวกับการอุดหนุนจากภาครัฐ

9. บทเฉพาะกาล

รายละเอียดและเหตุผล

เพื่อรองรับระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใหม่ใช้บังคับ พร้อมทั้งกำหนดให้การออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสอดรับกับการเร่งรัดการออกกฎหมายลำดับรองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักการของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 มีนาคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ