ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday March 31, 2020 17:45 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดให้กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 240 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2. กำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตและการขอรับใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต พร้อมทั้งแนบเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ และกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 รวมทั้งกำหนดวิธีการและสถานที่ยื่นคำขอและการแจ้งต่าง ๆ

4. กำหนดวิธีปฏิบัติให้กับผู้รับอนุญาตจำหน่ายมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และต้องจัดให้มีการจัดทำบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 รวมทั้งต้องจัดให้มีการรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนและสิ้นปี

5. กำหนดให้แบบต่าง ๆ เช่น คำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการฯ กำหนดโดยประกาศราชกิจจานุเบกษา

6. กำหนดบทเฉพาะกาล

6.1 กำหนดให้ใบอนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน และให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทำบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน

6.2 กำหนดให้คำขอหรือหนังสือขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นคำขอหรือการแจ้ง แล้วแต่กรณี ตามกฎกระทรวงนี้ และหากคำขอดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 31 มีนาคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ