ร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่

ข่าวการเมือง Tuesday May 19, 2020 18:35 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย (Memorandum of Cooperation in the Postal Field between the Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan and the Ministry of Digital Economy and Society of the Kingdom of Thailand) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำที่มิใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการได้โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฉบับดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

สาระสำคัญ

ร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ เป็นการจัดทำร่างบันทึกความร่วมมือฯ เพื่อใช้บังคับแทนบันทึกความร่วมมือฯ ฉบับเดิม ที่สิ้นสุดการใช้บังคับเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยคงหลักการและทิศทางในแนวทางเดิม แต่ปรับรายละเอียดเนื้อหาและเพิ่มกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และการดำเนินงานในปัจจุบัน เช่น การแปลงที่ทำการไปรษณีย์ในประเทศไทยให้ประชาชนได้นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์เกษตรมาขายในช่องทางออนไลน์ และกำหนดให้การสิ้นสุดของบันทึกความร่วมมือฯ จะไม่มีผลต่อกิจกรรมความร่วมมือข้างต้นที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการในช่วงที่บันทึกความร่วมมือฯ หมดอายุลง รวมทั้งเปลี่ยนการลงนามเป็นรัฐมนตรีว่าการของทั้งสองฝ่ายเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านไปรษณีย์

สาระสำคัญร่างบันทึกความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตามกฎหมายและนโยบายภายในประเทศของแต่ละประเทศและข้อผูกพันระหว่างประเทศ

ขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วย 1. การแบ่งปันข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านไปรษณีย์ของทั้งสองฝ่าย 2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ญี่ปุ่นและไปรษณีย์ไทย 3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชน/รัฐของญี่ปุ่น (Japanese private/public agencies) และไปรษณีย์ไทย ทั้งร่วมกันทำโครงการผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ เพื่อพัฒนาการบริการให้ทันสมัย และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทย รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการไปรษณีย์และที่ทำการไปรษณีย์ การเชื่อมโยงระหว่าง Platform e-commerce ของญี่ปุ่น และของไปรษณีย์ไทยในการเอาสินค้าท้องถิ่นมาเชื่อมกันให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของสองประเทศ 4. สนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือต่างๆ 5. คงความรู้การถ่ายทอดจากฝ่ายญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือฯ ไว้เป็นการเฉพาะภายในภาครัฐและไปรษณีย์ไทย

ร่างบันทึกความร่วมมือฯ มีระยะเวลา 3 ปี แต่ทั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถขอสิ้นสุดได้ก่อนกำหนดโดยการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน การสิ้นสุดของบันทึกความร่วมมือฯ จะไม่มีผลต่อกิจกรรมความร่วมมือข้างต้นที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการในช่วงที่บันทึกความร่วมมือฯ หมดอายุลง และร่างบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมาย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤษภาคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ