การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยโรคโควิด-19

ข่าวการเมือง Tuesday June 2, 2020 18:14 —มติคณะรัฐมนตรี

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยโรคโควิด-19

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 และ ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

สาระสำคัญ

กระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเอกสารจำนวน 2 ฉบับ ที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยโควิด-19 ดังนี้

1. ร่างแผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตาม “ปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)” ออกโดยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มอบหมายให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนพิจารณาแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน โดยแผนปฏิบัติการฮานอยฯ ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่

(1) ขอบเขตความร่วมมือ - ดำเนินความร่วมมือเพื่อให้มั่นใจว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าที่จำเป็น รวมทั้ง อาหาร ยา เครื่องมือทางการแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้รับมือการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นไปอย่างราบรื่น และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับมาตรการด้านการค้าในสินค้าและอุปกรณ์ดังกล่าวระหว่างกัน

(2) การส่งเสริมความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็ง - สร้างความมั่นใจว่าการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแต่การดำเนินการระยะสั้น แต่รวมถึงความพยายามที่จะมุ่งส่งเสริมความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งในระยะยาว

(3) กลไกเชิงสถาบัน – แต่งตั้งผู้ติดต่อประสานงานระดับประเทศเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการฮานอยฯ

2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการนำถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ เรื่อง โควิด-19 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มาหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งร่างถ้อยแถลงฯ เน้นย้ำถึงความสำคัญของตลาดการค้าและการลงทุนที่เปิดกว้าง และสร้างความเชื่อมั่นว่ามาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ที่เป็นอุปสรรคกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการในห่วงโซ่อุปทาน จะอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โปร่งใส ชั่วคราว สอดคล้องกับกฎขององค์การการค้าโลกและไม่ก่อให้เกิดข้อจำกัดทางการค้าในภูมิภาคโดยไม่จำเป็นหรือส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็นในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการแสวงหามาตรการอำนวยความสะดวกที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากวิกฤตนี้ สนับสนุนภาคธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการค้าดิจิทัล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันภายในภูมิภาค

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 มิถุนายน 2563


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ