ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ...

ข่าวการเมือง Tuesday September 8, 2020 17:47 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2560 ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน     1. สำนักงานเลขาธิการ
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง  (คงเดิม)

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน     2. กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง  (คงเดิม)

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน     3. – 7. กองบริหารการลงทุน 1 - 5
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง   3. – 4. กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1. – 2. (จัดตั้งใหม่)

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน     8. กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง  (คงเดิม)

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน     9. กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง   กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย [จัดตั้งใหม่โดยยุบรวมกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศกับกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุนเข้าด้วยกัน]

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน     10. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง  (คงเดิม)

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน     11. กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง   8. – 11. กองส่งเสริมการลงทุน 1 – 4 [เปลี่ยนชื่อจากกองบริหารการลงทุน 1 – 5]

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน     12. กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง   (คงเดิม)

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน     13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง   (คงเดิม)

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน     14. ศูนย์บริการลงทุน
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง   (คงเดิม)

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน     15. – 21. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 – 7
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง   (คงเดิม)

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน     22. สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง   (คงเดิม)

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการดังกล่าวไม่เป็นการเพิ่มจำนวนกองหรือจำนวนหน่วยงานและอัตรากำลังในภาพรวมของส่วนราชการ และยังคงตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการตามจำนวนและตำแหน่งที่มีอยู่เดิม รวมทั้งไม่เป็นการเพิ่มงบประมาณแต่อย่างใด

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 กันยายน 2563

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ