การเลื่อนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)

ข่าวการเมือง Tuesday October 6, 2020 17:52 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 จากเดิม ในปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) เป็น ในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กก. รายงานว่า

1. กก. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) (คณะกรรมการอำนวยการฯ) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน และในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) และคณะกรรมการระดับฝ่าย 7 ฝ่าย ประกอบด้วย (1) ฝ่ายอำนวยการ (2) ฝ่ายจัดการแข่งขันและสนับสนุนการดำเนินการ (3) ฝ่ายกำกับดูแลและติดตาม (4) ฝ่ายงบประมาณและการเงิน (5) ฝ่ายเลขานุการและประชาสัมพันธ์ (6) ฝ่ายวัฒนธรรม การศึกษา และมรดกโอลิมปิก และ (7) ฝ่ายเมืองเจ้าภาพ

2. คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ) ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 แจ้งการเลื่อนจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเซเนกัล จากเดิมกำหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) เป็นปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ตามข้อเสนอของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเซเนกัล จึงทำให้ประเทศไทยต้องเลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ จากเดิมปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ออกไปเป็นปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)

3. คณะกรรมการดำเนินการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยมีพลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฯ ครั้งที่ 5 เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฯ จากเดิม ในปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) เลื่อนไปเป็นปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)

4. คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ มีมติในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดังนี้

4.1 เห็นชอบให้มีการเสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 5 ในปี ค.ศ. 2030 ต่อไป

4.2 ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีหนังสือนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 6 ตุลาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ