ของขวัญปีใหม่ ปี 2564 (สำนักงาน ก.พ.ร. และ ศอ.บต.)

ข่าวการเมือง Tuesday December 29, 2020 18:45 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนประจำปี 2564 (เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรจะดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้แก่ประชาชนดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา และให้นำเสนอแผนงาน/โครงการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี) โดยมีสาระสำคัญ เช่น

หน่วยงาน: สำนักงาน ก.พ.ร.

โครงการ/กิจกรรม

1. กลุ่มงานบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ปัจจุบันมีจำนวน 325 งานบริการ ประกอบด้วย

1.1 งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน 87 งานบริการ เช่น ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล การสืบค้นราคาประเมินที่ดิน

1.2 งานบริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs จำนวน 192 งานบริการ เช่น การจดทะเบียนขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

1.3 งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน 46 งานบริการ เช่น การขอหนังสือคนประจำเรือ การขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

2. กลุ่มศูนย์บริการร่วมภาครัฐ จำแนกเป็น

2.1 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม รวมทั้งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2.2 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในแต่ละจังหวัด

2.3 ศูนย์บริการร่วมกระทรวง ให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงรับเรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับงานของทุกหน่วยงานในสังกัด ปัจจุบันมีข้อมูลเว็บไซต์ที่สามารถติดต่อศูนย์บริการร่วมกระทรวงได้ 15 กระทรวง

2.4 ศูนย์บริการร่วมระหว่างหน่วยงาน โดยรวมศูนย์การให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ณ จุดเดียว เช่น ห้างสรรพสินค้า ซึ่งประเภทงานบริการจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชน

หน่วยงาน: ศอ.บต.

โครงการ/กิจกรรม

1. การสร้างความรัก ความสามัคคี ผ่านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น มหกรรมโครงการพระราชดำริกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การขยายผลโครงการธนาคารอาหารปลอดภัยระดับหมู่บ้าน/ตำบล และการช่วยเหลือเด็กพิเศษที่มีปัญหาทางกายภาพด้วยการใช้ ?เก้าอี้สุขใจ? และ ?รองเท้าสั่งตัด?

2. การดูแลทางสังคมและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาสถาบันการศึกษาปอเนาะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต การรณรงค์การรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรค และการมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อลดปัญหาแผลกดทับและโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ

3. การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพประมง การผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางครัวอาหารฮาลาลโลก และการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4. การเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การประสานตลาดแรงงานรองรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ว่างงาน การเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร และการคืนระบบชลประทานขนาดเล็กให้แก่ประชาชน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ