ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday January 19, 2021 18:21 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. ?. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีที่ กค. เสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว โดยเป็นการยกเลิกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2521) ฉบับที่ 77 (พ.ศ. 2533) และฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่าย พลเรือน พุทธศักราช 2478 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 รวมทั้งปรับปรุงลักษณะรูปแบบเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

สาระสำคัญของร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

1. กำหนดให้ยกเลิกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2521) ฉบับที่ 77 (พ.ศ. 2533) และฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478

2. ปรับปรุงแก้ไขลักษณะ ชนิด และประเภท ของเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร และการกำหนดเครื่องหมายแสดงระดับตำแหน่งบนกะบังหมวกแก๊ปทรงอ่อน รวมทั้งยกเลิกเครื่องหมายพิเศษ รูปอาร์มสำหรับเครื่องแบบทำงานชนิดเครื่องแบบขาวของพนักงานศุลกากรชาย และเครื่องแบบทำงานชนิดเครื่องแบบลำลองของพนักงานศุลกากรหญิงที่ปฏิบัติงานประจำ ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ