การบริจาคเงินสมทบกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Fund) ของสหประชาชาติ

ข่าวการเมือง Tuesday January 19, 2021 20:32 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการบริจาคเงินสมทบกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Fund ? PBF) ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนบทบาทการเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Commission ? PBC) ของสหประชาชาติ และการเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนของประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3,037,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 30.37 บาท) เห็นสมควรให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการบริจาคเงินสมทบกองทุน PBF โดยสมัครใจ มีดังนี้

1. ส่งเสริมบทบาทของไทยในการผลักดันความร่วมมือระดับพหุภาคีในประเด็นการเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนทั้งในกรอบ PBC การประชุมระดับสูงด้านการเสริมสร้างสันติภาพ และในกรอบอื่น ๆ โดยการบริจาคเงินสมทบกองทุน PBF เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนภารกิจด้านการเสริมสร้างสันติภาพของสหประชาชาติอย่างเป็นรูปธรรม

2. ส่งเสริมสถานะและเกียรติภูมิของไทยในเวทีระหว่างประเทศในฐานะประเทศที่มีบทบาทด้านปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติและการเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ แผนย่อยด้านการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก

3. ส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทย โดยเฉพาะกับประเทศที่อยู่ในอาณัติของ PBC และประเทศที่ได้รับเงินสนับสนุนโครงการภายใต้กองทุน PBF ซึ่งประสบหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมบทบาทไทยในการสนับสนุนขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ