ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสถาน และตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday January 26, 2021 19:04 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสถาน และตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ คค. เสนอว่า

1. กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1423 สายเลี่ยงเมืองเชียงของ ในท้องที่ตำบลสถาน และตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับบ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคมนาคมสาย R3E ระหว่างประเทศที่สำคัญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมายังประเทศไทย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง การค้า และการท่องเที่ยว เป็นเหตุให้ทางหลวงแผ่นดินหมาย 1020 และ 1290 มีการจราจรหนาแน่นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง

2. การสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1423 สายเลี่ยงเมืองเชียงของจำเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการสร้างทางหลวงแผ่นดินสายดังกล่าวโดยการเวนคืน ฉะนั้น เพื่อให้การสร้างทางหลวงแผ่นดินสายดังกล่าวเป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้มีมาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด

3. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1423 สายเลี่ยงเมืองเชียงของ มีจุดเริ่มต้นที่ กม.0+00.000 ? กม.9+103.567 รวมระยะทาง 9.103 กิโลเมตร วงเงินการก่อสร้าง 1,100,000,000 บาท มีปริมาณทรัพย์สินที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ประกอบด้วย ที่ดินประมาณ 180 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 103 ราย และต้นไม้ยืนต้นประมาณ 108 ราย ค่าทดแทนและค่าเสียหายอื่น ๆ และค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด รวมค่าทดแทนในการเวนคืนรวมเป็นเงินประมาณ 167,670,000 บาท

4. สำนักงบประมาณ (สงป.) เห็นว่า กรมทางหลวงจะดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1423 สายเลี่ยงเมืองเชียงของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของปริมาณการจราจร และรองรับการเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย ? ลาว แห่งที่ 4 ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านแดนและขนส่งสินค้าที่สำคัญระหว่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนโครงข่ายทางหลวงอาเซียนหมายเลข 3 ไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 133,047,700 บาท โดยกรมทางหลวงมีแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและเบิกจ่ายค่าทดแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ? พ.ศ. 2567 ซึ่ง สงป. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้ว

5. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าวแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว

6. คค. ได้ดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1423 สายเลี่ยงเมืองเชียงของ ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ

จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสถาน และตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสถาน และตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1423 สายเลี่ยงเมืองเชียงของ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ