ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday January 26, 2021 19:06 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป รวมทั้งรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1. วันใช้บังคับ กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้ ส.อ.ท. มีระยะเวลาเตรียมความพร้อม เช่น การออกกฎหมายลำดับรอง

2. บทนิยาม แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า ?อุตสาหกรรม? เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยครอบคลุมถึงการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม

3. วัตถุประสงค์ของ ส.อ.ท. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ ส.อ.ท. เพื่อให้ครอบคลุมการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มิใช่เฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใหญ่เท่านั้น

4. การเรียกชื่อกลุ่มสมาชิกของ ส.อ.ท. แก้ไขเพิ่มเติมการเรียกชื่อสมาชิกของ ส.อ.ท. โดยกำหนดให้ ส.อ.ท. อาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภทหรือชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ เรียกว่า ?กลุ่มอุตสาหกรรม? และอาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตท้องที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้ เรียกว่า ?สภาอุตสาหกรรมจังหวัด?

5. องค์ประกอบคณะกรรมการ ส.อ.ท. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการ ส.อ.ท. โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ส.อ.ท. มีจำนวนไม่เกิน 251 คน (เดิมกำหนดไว้ในข้อบังคับ ส.อ.ท.)

6. การได้มาซึ่งประธาน ส.อ.ท. และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งประธาน ส.อ.ท. แต่งตั้ง แก้ไขหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งประธาน ส.อ.ท. โดยกำหนดให้ประธาน ส.อ.ท. อาจมาจากผู้แทนสมาชิกสามัญซึ่งมาจากการเลือกตั้งของกรรมการประเภทเลือกตั้ง หรือมาจากการเลือกกันเองของกรรมการประเภทเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ประธาน ส.อ.ท. ต้องเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ส.อ.ท. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม หรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองวาระและต้องเป็นกรณีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระด้วย และกำหนดหลักการเพิ่มเติมให้ประธาน ส.อ.ท. มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เช่น รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน

7. วาระการดำรงตำแหน่ง แก้ไขเพิ่มเติมให้การนับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ส.อ.ท. เริ่มนับเมื่อคณะกรรมการมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

8. เหตุพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ส.อ.ท. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระบุเหตุการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ส.อ.ท. ต้องเป็นกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ ส.อ.ท. มีมติให้ออก เช่น เหตุบกพร่องต่อหน้าที่

9. การพ้นจากตำแหน่งของประธาน ส.อ.ท. แก้ไขเหตุในการพ้นจากตำแหน่งของประธาน ส.อ.ท. โดยกำหนดให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อกรรมการประเภทเลือกตั้งมีมติให้ออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่

10. การพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ประธาน ส.อ.ท. แต่งตั้ง เพิ่มเหตุการพ้นจากตำแหน่ง เช่น รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิก ที่ประธาน ส.อ.ท. แต่งตั้ง ต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อประธาน ส.อ.ท. พ้นจากตำแหน่ง

11. การแต่งตั้งประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีที่ประธานพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ กำหนดให้มีกระบวนการในการแต่งตั้งประธาน ส.อ.ท. ขึ้นใหม่แทนประธาน ส.อ.ท. ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระหรือถูกกรรมการประเภทเลือกตั้งมีมติให้ออกจากตำแหน่ง

12. การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการทั้งคณะ แก้ไขเพิ่มเติมให้ในกรณีกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง นอกจากพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ โดยให้ประธาน ส.อ.ท. กรรมการ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ประธาน ส.อ.ท. แต่งตั้งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของ ส.อ.ท. ต่อไปเท่าที่จำเป็นจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่

13. การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติมขั้นตอนการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ส.อ.ท. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ส.อ.ท. ก่อน และการกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้ใช้บังคับได้

14. ผู้รักษาการแทนประธาน ส.อ.ท. กำหนดให้กรรมการประเภทเลือกตั้งที่มีอาวุโสสูงสุด เป็นผู้รักษาการแทนประธาน ส.อ.ท. และกำหนดให้มีผู้รักษาการแทนประธาน ส.อ.ท. โดยมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับประธาน ส.อ.ท. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธาน ส.อ.ท.

15. การแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้คณะกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของ ส.อ.ท. เป็นคณะกรรมการชั่วคราวในวันเดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง และจะต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ