การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา+3 ครั้งที่ 6

ข่าวการเมือง Tuesday March 2, 2021 18:24 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา+3 ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา+3 ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 10 และ 12 มีนาคม 2564 โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมในระดับรัฐมนตรี รวมทั้งเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (Joint Media Statement) ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำของร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวในส่วนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีสารนิเทศของไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา+3 เพื่อกำหนดนโยบาย และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านสื่อและสารสนเทศของอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมฯ จะกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อผลักดันแนวคิดหลัก สานต่อประชาคมดิจิทัล เข้าถึง ครอบคลุม เพื่อโอกาสของคนทุกกลุ่ม (ASEAN: A Digital Community with Accessibility for All) เน้นส่งเสริมการเข้าถึงสื่อของคนทุกกลุ่ม ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง และร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ซึ่งมีสาระสำคัญคือการรวบรวมประเด็นสำคัญของการประชุมที่เกิดขึ้นทั้งหมด เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ความคืบหน้าการดำเนินการตามความร่วมมือระหว่างอาเซียน และกับประเทศคู่เจรจา ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

2. ร่างระเบียบวาระการประชุม (5 การประชุม)

ร่างระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน+3 ครั้งที่ 6 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 18 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน+3 ครั้งที่ 6 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน+ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 เป็นเอกสารที่กำหนดหัวข้อการหารือในที่ประชุมต่าง ๆ ข้างต้น

3. ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน

ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในระดับรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของอาเซียน การส่งเสริมการเข้าถึงสื่อดิจิทัล การพัฒนาทักษะของคณะทำงานต่าง ๆ และความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 มีนาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ