ขออนุมัติสมัครเป็นสมาชิก The Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) The International Accreditation Forum (IAF)

ข่าวการเมือง Tuesday April 20, 2021 18:32 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขออนุมัติสมัครเป็นสมาชิก The Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) The International Accreditation Forum (IAF) และ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สมัครขอทำความตกลงการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานกับองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The Asia Pacific Accreditation Cooperation : APAC) องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The International Accreditation Forum : IAF) และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation : ILAC) โดยตรงในนามสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและลงนามในใบสมัคร และ อนุมัติค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้าของ APAC เป็นจำนวนเงินประมาณ 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 125,000 บาท ค่าสมาชิกแรกเข้า IAF เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 70,000 บาท และสมาชิกแรกเข้า ILAC เป็นจำนวนเงินประมาณ 600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 14,000 บาท รวมทั้งค่าสมาชิกรายปี ตามที่ APAC IAF และ ILAC เรียกเก็บ โดยจะใช้เงินงบประมาณในส่วนงบเงินอุดหนุนของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

สาระสำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เสนอขออนุมัติการสมัครขอทำความตกลงการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานกับองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The Asia Pacific Accreditation Cooperation : APAC) องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The International Accreditation Forum : IAF) และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation : ILAC) โดยตรงในนาม มกอช. และลงนามในใบสมัครเป็นสมาชิกดังกล่าว และอนุมัติค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้าของ APAC เป็นจำนวนเงินประมาณ 125,000 บาท ค่าสมาชิแรกเข้า IAF เป็นจำนวนเงินประมาณ 70,000 บาท และค่าสมาชิกแรกเข้า ILAC เป็นจำนวนเงินประมาณ 14,000 บาท รวมทั้งค่าสมาชิกรายปีตามที่ APAC IAF และ ILAC เรียกเก็บ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะใช้เงินงบประมาณในส่วนงบเงินอุดหนุนของ มกอช. ซึ่งการเข้าเป็นสมาชิกจะทำให้มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มกอช. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์มาตรฐานภายใต้คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัครเป็นสมาชิก ตามที่ APAC IAF และ ILAC ในนามของตนเอง ในขณะที่ สมอ. และ มกอช. สมัครเป็นสมาชิก ตามที่ APAC IAF และ ILAC ในนามของ กมช. อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก มกอช. มีระบบงานและขอบเขตหน้าที่ต่างกันกับ สมอ. ทำให้เกิดปัญหาในการรับรองมาตรฐานสินค้า ดังนั้น ในครั้งนี้ มกอช. จึงเสนอสมัครสมาชิกในนามของ มกอช. ภายใต้กฎหมายของ มกอช. สรุปได้ ดังนี้

โครงสร้างองค์กรมาตรฐานเดิม

1. กมช. (ประกอบด้วย สมอ. และ มกอช.)

2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ

3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงสร้างองค์กรมาตรฐานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

1. กมช. (สมอ.)

2. มกอช.

3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ

4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปัญหา

เกิดความไม่ชัดเจนในการรับรองระบบงานที่รับรองเนื่องจาก มกอช. สมัครเป็นสมาชิกร่วมกับ สมอ. โดยที่ มกอช. รับรองระบบงานด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ขณะที่ สมอ. รับรองระบบงานด้านอุตสาหกรรม

ประโยชน์

ประเทศไทยมีหน่วยรับรองระบบงานด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศในนามของ มกอช. ที่มีความชัดเจน ถูกต้อง และเหมาะสมกว่า

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ