การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ICS-ICH) วาระปี พ.ศ. 2565 – 2569

ข่าวการเมือง Tuesday April 27, 2021 18:45 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ราชอาณาจักรไทยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: ICS - ICH) (คณะกรรมการฯ) วาระปี พ.ศ. 2565 ? 2569 พร้อมเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดำเนินการขอเสียงและแลกเสียงสนับสนุนกับรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (อนุสัญญาฯ) และการไขว้เสียงกับอนุสัญญาอื่น ๆ โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ วาระปี พ.ศ. 2565 ? 2569 ให้แก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาฯ และ กต. เพื่อใช้ในกิจกรรมการรณรงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ

(กำหนดการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ วาระปี พ.ศ. 2565 ? 2569 จะจัดขึ้นในการประชุมสมัชชาของรัฐภาคี แห่งอนุสัญญาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9 ประมาณเดือนสิงหาคม 2565 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส)

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ราชอาณาจักรไทยสมัครเข้ารับ การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ICS - ICH) วาระปี พ.ศ. 2565 ? 2569 เนื่องจากจะมีการคัดเลือกและลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน 12 ที่นั่ง เพื่อทดแทนคณะกรรมการฯ ที่หมดวาระลง ในการประชุมสมัชชาของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม 2565 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยในกลุ่มเขตเลือกตั้งที่ 4 (ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก) ซึ่งราชอาณาจักรไทยอยู่ในกลุ่มนี้มีตำแหน่งว่างถึง 4 ที่นั่ง ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศประเมินว่า ความรวดเร็วในการเปิดตัวลงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ราชอาณาจักรไทยประสบความสำเร็จและได้รับการเลือกตั้ง ดังนั้น ภายหลังจากราชอาณาจักรไทยประกาศลงสมัครอย่างเป็นทางการกระทรวงการต่างประเทศจะต้องดำเนินการขอเสียง และแลกเสียงสนับสนุนกับรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ และการไขว้เสียงกับอนุสัญญาอื่น ๆ โดนให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ICS - ICH) วาระปี พ.ศ. 2565 ? 2569 ให้แก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาฯ และกระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจกรรมการรณรงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ดำเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ แล้ว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ