ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Wednesday May 5, 2021 19:23 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอำนาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2556 ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน

1. สำนักงานเลขาธิการ

2. กองกฎหมายและระเบียบราชการ

3. กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

4. กองพัฒนาระบบราชการ 1

5. กองพัฒนาระบบราชการ 2

6. กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

7. กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

8. กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

9. กองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ

10. กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

1. สำนักงานเลขาธิการ (คงเดิม)

2. กองกฎหมายและระเบียบราชการ (คงเดิม)

3. กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงาน ของรัฐรูปแบบอื่น (คงเดิม)

4. กองพัฒนาระบบราชการ 1 (คงเดิม)

5. กองพัฒนาระบบราชการ 2 (คงเดิม)

6. กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ (ยุบรวมเหลือ 1 กอง)

7. กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ (เปลี่ยนชื่อ)

8. กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (เปลี่ยนชื่อ)

9. กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (เปลี่ยนชื่อ)

10. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (จัดตั้งใหม่)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 พฤษภาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ