แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 13 ธันวาคม 2549 12:36:01 น.

คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2550  - 2551  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ   ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่แสดงถึงการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 และนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ทุกกระทรวงนำนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่แสดงถึงการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและทิศทางที่จะใช้เป็น จุดเน้นสำหรับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการไว้ 6 ประการ  ประกอบด้วย

1) เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนัก  สำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์  สันติวิธี  วิถีชีวิตประชาธิปไตย  พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  และสถาบันการศึกษา

2)  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง  มีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4) กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น
6) การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงศึกษาธิการได้นำนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล   โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการในระยะ 2 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ 2550-2551  ซึ่งสาระสำคัญของแผนประกอบด้วย

1. วิสัยทัศน์ : กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีคุณธรรมนำความรู้   มีคุณภาพ  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ และยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

2. พันธกิจ :  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

3. เป้าประสงค์ :
1) ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนสูงขึ้น  ประชากรวัยแรงงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและเพิ่มผลผลิต
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
3) ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
4) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสถานศึกษามีความเข้มแข็ง  มีอิสระ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
5) การศึกษาช่วยสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี   และใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา

จากนโยบายการศึกษาทั้ง 6 ด้าน ดังกล่าว องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการได้นำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยมีโครงการและกิจกรรมรองรับ มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน  โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 18,016,6152 ล้านบาท   และประมาณการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 25,855.4658 ล้านบาท

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 ธันวาคม 2549--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง