มาตรการควบคุมการใช้ SIM Card ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 2 สิงหาคม 2549 14:18:46 น.

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานมาตรการควบคุมการใช้ SIM Card ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ  ให้มีการลงทะเบียนผู้รับบัตรเติมเงิน (Pre-Paid) ณ จุดขาย  ทั้งรายเก่าและรายใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 โดยผู้ที่ไม่ได้แสดงตนในวันเวลาที่กำหนดจะถูกระงับสัญญาณโทรศัพท์

2. ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (มาตรา 11) ได้ประกาศให้การซื้อ — ขาย SIM Card ต้องมีการระบุหลักฐานแสดงตนตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ออกประกาศกระทรวงฯ ไว้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548

3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีหนังสือถึงผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทุกรายให้  เข้มงวดในการตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนของผู้ใช้บริการ (ผู้ซื้อ) ตลอดทั้งได้ประสานงานกับประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ 27 มกราคม  2549 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ที่จะให้มีข้อตกลงร่วมกันในการลดกำลังส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามชายแดนไทย — มาเลเซีย  ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือมายัง กอ.สสส.จชต. ให้กำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการจุดชนวนระเบิดตามแนวชายแดนไทย — มาเลเซีย ด้วย SIM Card ที่ใช้สัญญาณโทรศัพท์จากประเทศมาเลเซีย

4. สำหรับการดำเนินงานในระดับจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการซื้อ — ขาย SIM Card  โดยขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดให้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน    การซื้อ — ขาย SIM Card อย่างเข้มงวดและมีแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลของผู้ซื้อที่ครอบครอง SIM Card ไว้เป็นหลักฐานทุกราย

5. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมและแนวทางในการป้องกันการใช้ SIM Card ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันต่อที่ประชุมหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานและผู้แทนหน่วยงานความมั่นคง (พลเรือน ทหารและตำรวจ) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2549 ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการใช้ระเบิดปรากฏว่าก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ  แม้ว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการควบคุมแต่ยังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 กรกฎาคม  2549  ไปยังผู้ประกอบการทุกรายเพื่อขอความร่วมมือในการระงับการให้บริการซิมการ์ดที่ถูกยึดไปทั้งหมดและระงับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินที่ยังไม่จดทะเบียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสิ้นเชิง

ในการนี้  ได้เชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทุกราย (ระดับตัดสินใจ) มาร่วมประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อกำหนดมาตรการเข้มงวดเพิ่มขึ้น  โดยมีประเด็นหารือสรุปได้ดังนี้

1. กรณีซิมการ์ดถูกโจรกรรมไป  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ออกประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2549  เรื่องการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์ระบบเติมเงิน  ซึ่งกำหนดว่ากรณีซิมการ์ดเกิดสูญหายต้องรีบแจ้งต่อศูนย์บริการลูกค้าของแต่ละบริษัทที่ใช้บริการ  เพื่อการระงับสัญญาณโทรศัพท์ทันที  และศูนย์บริการที่รับแจ้งจะต้องออกหนังสือรับรองให้เพื่อเป็นหลักฐานในการนำไปแจ้งความต่อสถานีตำรวจต่อไป

2. การจดทะเบียนซิมการ์ดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการและจดทะเบียนในพื้นที่แล้วจำนวนทั้งสิ้น 867,000 ราย  โดยผู้ประกอบการทุกรายยืนยันว่าได้ระงับสัญญาณผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนซิมการ์ดแล้วทั้งหมด  ซึ่งมีประมาณ 10 % และขณะนี้ยืนยันว่าผู้ที่จดทะเบียนซิมการ์ดของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครบ 100 % แล้ว

3. การจดทะเบียนโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศ  เป็นอำนาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ที่จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการอื่นใดตามอำนาจของคณะกรรมการที่จะพักหรือหยุดให้การบริการโทรศัพท์มือถือระบบ Pre-Paid ในกรณีที่ไม่ได้มีการแสดงตนหรือจดทะเบียน  ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของชาติ

4. SIM Card ใหม่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกรายให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการให้จดทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินเป็นสำคัญและให้กวดขันการตรวจสอบเอกสารในการจดทะเบียนซิมการ์ด

5. การควบคุมสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณชายแดนไทย — มาเลเซีย  ปัจจุบันพบว่ามีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่รุกล้ำชายแดนประเทศไทยประมาณ 1.5 — 5 กิโลเมตร  ผู้ประกอบการโทรศัพท์ของมาเลเซียทั้งสามรายได้แจ้งว่าขอยึดถือข้อตกลงกับ กทช. เมื่อธันวาคม 2548  ที่ตกลงจะให้สัญญาณล้ำเข้ามาได้ถึง 3 กิโลเมตร  แต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะให้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องสิ้นสุด ณ บริเวณชายแดน  ซึ่งจะต้องหารือกันในระดับกระทรวงกับประเทศมาเลเซียต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) (รักษาการนายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 สิงหาคม 2549--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง