ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ข่าวเศรษฐกิจ Monday May 24, 2010 15:40 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร

และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง

กระทรวงคมนาคมเสนอว่า

1. สัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) วันที่ 1 สิงหาคม 2543 กำหนดว่าอัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้า (MRTA Initial System Fare Rates) จะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 24 เดือน แล้วจึงมีการปรับให้เท่ากับอัตรา ค่าโดยสารพื้นฐานอ้างอิง (Basic Reference Fare Rates) ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่มีการปรับอัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้า ตามวิธีการคำนวณในผนวก VI ของสัญญาฯ บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) โดยเทียบจากอัตราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างอิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2545 ซึ่งมีอัตราเริ่มต้นที่ 14 บาท สูงสุด 36 บาท โดยอาจเป็นการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้

2. การจัดเก็บอัตราค่าโดยสารในปัจจุบันของ รฟม. ตามข้อบังคับ รฟม. ซึ่งเริ่มต้นใช้บังคับเมื่อปี 2551 จะครบกำหนด 24 เดือน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 สมควรมีการปรับอัตราค่าโดยสารตามสัญญาข้อ 1 ซึ่ง รฟม.ได้ดำเนินการคำนวณอัตราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างอิงตามวิธีการคำนวณตามที่กำหนดในสัญญาแล้ว โดยใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นข้อมูลในการคำนวณ และในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติอนุมัติอัตราค่าโดยสารฯ ใหม่ ซึ่งมีอัตราเริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 40 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 (รวม 24 เดือน)

สาระสำคัญของร่างข้อบังคับ

1. กำหนดให้ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป (ร่างข้อ 2)

2. กำหนดให้ยกเลิกข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2551 (ร่างข้อ 3)

3. กำหนดให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นไปตามตารางอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าท้ายข้อบังคับนี้ (เริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 40 บาท) (ร่างข้อ 6)

4. กำหนดประเภทบุคคลที่ได้ลดหย่อนค่าโดยสารและได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสาร (ร่างข้อ 8 และร่างข้อ 9 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับเดิม)

5. กำหนดให้คณะกรรมการ รฟม. มีอำนาจออกประกาศลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าได้เป็นครั้งคราวเพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล (ร่างข้อ 10)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 พฤษภาคม 2553--จบ--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ