การขอผ่อนผันใช้พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ก่อสร้างอาคารหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday July 7, 2010 10:20 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีในการใช้พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อก่อสร้างอาคารหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) รายงานว่า

1. ในปี 2547 วท. ได้เสนอโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในโอกาสฉลองสมโภช 200 ปี แห่งการการพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (20 กรกฎาคม 2547) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีความเห็น ดังนี้

1.1 ทส. มีความเห็นว่า

1.1.1 เห็นควรอนุญาตให้ วท. ใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยมิต้องเพิกถอนพื้นที่ออกจากอุทยานแห่งชาติ

1.1.2 สำหรับการก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 19 แล้วจึงอนุญาตให้ วท. เข้าใช้อาคารและสิ่งก่อสร้างเพื่อการศึกษาวิจัยตามโครงการ

1.2 สศช. มีความเห็นว่า

1.2.1 เห็นควรสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

1.2.2 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเห็นควรให้ วท.ประสานจัดเตรียมสถานที่ตั้งเพื่อสร้างอาคารหอดูดาวในเขตอุทยานแห่งชาติดอนอินทนนท์ อันเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อนำเสนอขออนุมัติใช้พื้นที่จากคณะรัฐมนตรี

2. ในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (20 กรกฎาคม 2547) กรณีให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการ วท. ได้ประสานกัน ทส. ในการขอใช้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เพื่อจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ทส. แจ้งให้ วท. ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้ วท.ประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโดยตรง

3. วท. ได้ประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์ในการตรวจสอบพื้นที่และเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการก่อสร้างอาคารหอดูดาวแห่งชาติบริเวณยอดดอนอินทนนท์ และแจ้งให้กรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วไม่ ขัดข้องที่จะอนุญาตให้ใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในบริเวณพื้นที่ที่ได้ทำการสำรวจร่วมกันเพื่อก่อสร้างอาคารหอดูดาวแห่งชาติ และขอให้ วท. จัดส่งผังบริเวณพื้นที่โครงการและแบบแปลนการก่อสร้างให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะอนุมัติให้ก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบกำหนดต่อไป

4. ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามความเห็นของ สศช. ได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง วท. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 ได้ข้อยุติว่าโครงการก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จึงอยู่ในอำนาจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่จะพิจารณาอนุมัติการจัดสร้างดังกล่าวและควรมีการจัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนแล้วแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ

5. ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ได้พิจารณาโครงการหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติแล้ว มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) วท. ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชนโดยให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพิ่มเติมมาตรการป้องกันไฟป่าในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการใช้พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติต่อไป

6.การก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่บริเวณสถานีทวนสัญญาณ ที โอ ที กม. 44.4 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 เอ จะต้องได้รับการอนุมัติผ่อนผัน ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีในการใช้พื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 เอ จะต้องได้รับการอนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติ คณะรัฐมนตรีในการใช้พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี

7. วท. โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทำสัญญาซื้อกล้องโทรทรรศน์ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตร จาก EOS Space Systems Pty Ltd. สหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาติดตั้ง ณ หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะในส่วนของ Pier และ Ringwall ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2553 เพื่อ EOS Space Systems Pty Ltd. จะนำโดมและกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตร มาติดตั้งตามสัญญา

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 6 กรกฎาคม 2553--จบ--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ