ข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๔ (๓) เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ ปี ๒๕๔๐

ข่าวการเมือง Friday July 20, 2007 08:47 —สภาร่างรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๔๔ (๓)
- ข้อดี ร่างรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช....
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540
ไม่มี
- เหตุผลที่ดีกว่า
ไม่มี ทำให้มีการควบคุมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองอันเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีผลในทางปฏิบัติได้จริง

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ