คปภ. เร่งขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกฎหมายประกันภัยเพื่อถ่ายทอดสู่ทนายความและประชาชน

ข่าวทั่วไป Wednesday December 26, 2018 10:52 —คปภ.

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าสำนักงาน คปภ. นอกจากจะมีภารกิจในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่มีความสำคัญซึ่ง สำนักงาน คปภ. ดำเนินการคู่ขนาน คือ การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มในประเทศได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงระบบประกันภัย และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 และยุทธศาสตร์องค์กรในการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชน และพัฒนาช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม โดยที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านการประสานความร่วมมือในการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมจัดประชุม อบรม และสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัยที่ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์

สำหรับในครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้บูรณาการความร่วมมือกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ สภาทนายความฯ มีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ รวมถึงมีการส่งทนายความไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เกิดข้อพิพาทด้านกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน คปภ. กับสภาทนายความฯ ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการร่วมส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้าน การประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย แก่ทนายความและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีกรอบความร่วมมือใน 3 มิติ ประกอบด้วย

มิติแรกคือ สำนักงาน คปภ. จะให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูล หรือข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง ของระบบประกันภัย ให้กับทนายความและประชาชนโดยทั่วไป

มิติที่สองคือ สภาทนายความฯ จะให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุน สำนักงาน คปภ. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และ ความคุ้มครองของระบบการประกันภัย ให้กับทนายความและประชาชนทั่วไป

มิติที่สามคือ สำนักงาน คปภ. และสภาทนายความฯ จะร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย สนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ หรือข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อตอบสนองต่อการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือร่วมกันอย่างยั่งยืน

“ในปี 2561 ที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. มีการบูรณาการความร่วมมือกับสภาทนายความฯ มาแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการส่งผู้บริหารระดับสูงในระดับผู้ช่วยเลขาธิการและผู้อำนวยการอาวุโสเข้าร่วมเป็นวิทยากร ในหลายหลักสูตรของการอบรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกันภัยของสภาทนายความฯ ซึ่งการบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้จะทำให้การร่วมส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแก่ทนายความและประชาชนทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้บริโภคด้านการประกันภัย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ที่มา: http://www.oic.or.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ