รัฐบาลเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 23 – 28 ก.ค. 61

ข่าวทั่วไป Friday July 6, 2018 15:57 —สำนักโฆษก

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม ได้เห็นชอบให้จัดกิจกรรมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ และภาคเอกชน ได้ดำเนินการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้ 1) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ถวายเป็นพุทธบูชา 2) เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ

ส่วนกลาง จะจัดขึ้น ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ สถานศึกษา ภาครัฐ และส่วนราชการต่าง ๆ กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาของพระสงฆ์ไทย ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยพระเถรานุเถระ พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน จำนวน 2,000 รูป/คน กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการประกวดของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพุทธศาสนา พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 500 รูป พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาการแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การทำบุญตักบาตร การประกอบพิธีเวียนเทียน การหล่อและถวายเทียนพรรษา การถวายผ้าจำนำพรรษา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์การทางศาสนาต่าง ๆ ภายในจังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรม ณ สถานที่ราชการ วัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด และวัดทุกวัด

ส่วนวัดไทยในต่างประเทศ จะมีการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม

*************************

กลุ่มประชาสัมพันธ์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ