ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 15:50:42 น.
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการ ประจำปี

วันนี้ ( 21 พ.ค. 62 ) เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  เสนอ ดังนี้

1.กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี
2. รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ส่วนการกำหนดให้เป็น
วันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้น  สลค. จึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล  และเป็นวันหยุดราชการประจำปี และได้จัดทำภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 วัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยให้สอดคล้องกับประกาศพระบรมราชโองการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. วันขึ้นปีใหม่                                                                    1 ม.ค.           1 วัน

2. วันมาฆบูชา                                                           ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3           1 วัน

3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์             6 เม.ย.           1 วัน

4. วันสงกรานต์                                                           13 – 15 เมษายน           3 วัน

5. วันฉัตรมงคล                                                                    4 พ.ค.          1 วัน

6. วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ                                      รอหมายกำหนดการ           1 วัน

7. วันวิสาขบูชา                                                          ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6           1 วัน

8. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี                                  3 มิ.ย.          1 วัน

9. วันอาสาฬหบูชา                                                         ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8          1 วัน

10. วันเข้าพรรษา                                                          แรม 1 ค่ำ เดือน 8          1 วัน

11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว                              28 ก.ค.          1 วัน

12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ *                  12 ส.ค.          1 วัน

13. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                13 ต.ค.          1 วัน

14. วันปิยมหาราช                                                                  23 ต.ค.          1 วัน

15. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                    5 ธ.ค.          1 วัน

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

16. วันรัฐธรรมนูญ                                                                  10 ธ.ค.          1 วัน

17. วันสิ้นปี                                                                       31 ธ.ค.          1 วัน

ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง