ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 3 ปีภายใต้แผนแม่บทป้องกัน-บรรเทาภัยสึนามิ

ข่าวทั่วไป Tuesday November 2, 2010 15:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณระยะ 3 ปี (2554-2556) ภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ.2552-2556 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

โดยสำนักงบประมาณเห็นชอบในหลักการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบประมาณประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงสถานกาณ์ การเงิน การคลังของประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เห็นชอบในหลักการและให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงจากภัยสึนามิ และกระบวนการติดตามประเมินผลในด้านยุทธศาสตร์ เพื่อกำกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการภัยจากคลื่นสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีระบบ มีทิศทางเดียวกันและเสริมกำลังกันอย่างบูรณาการ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 54 - 56 มีหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งสิ้น 81 หน่วยงาน

การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. 2552-2556 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและลดผลกระทบ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 เตรียมพร้อมรับภัย, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการหลังเกิดภัย

นายศุภชัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและงบประมาณไปสู่การปฏิบัติจะดำเนินการตามกระบวนการเสนอขอตั้งงบประมาณปกติ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการจะนำแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 54 เป็นต้นไป

โดยมีคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวภายใต้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและงบประมาณนี้ ให้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ