ครม.เห็นชอบจัดตั้งสนง.วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อจัดทำนโยบายและยุทธศาตร์ให้สอดคล้องโรดแมพ

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 15:52:08 น.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สืบเนื่องจากมีคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปีที่แล้วที่กำหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายด้านการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการตั้งสำนักงานขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ลงมือทำ โดยนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในระบบวิจัยและนวัตกรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน โดยสำนักงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.จัดทำนโยบายและยุทธศาตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับโรดแมพเกี่ยวกับนโยบายและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติกำหนด

2.เสนอกรอบงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณสำหรับแผนงานและโครงการของหน่วยงานต่างๆ ในระบบวิจัยและนวัตกรรม

3.กำกับ เร่งรัด ติดตาม แผนงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้

4.จัดทำแนวทางบูรณาการหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในแบบกลุ่ม (คลัสเตอร์) ทั้งด้านแผนการและงบประมาณ

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มทางด้านระบบวิจัยและนวัตกรรมของโลกและของประเทศ เพื่อจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมสนับสนุนและยังจัดทำตัวชี้วัดและดัชนีด้านระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล และยังจัดทำฐานข้อมูลแผนงานและโครงการข้อมูลบุคลากรและข้อมูลอื่นๆ ให้เป็นศูนย์สารสนเทศและฐานข้อมูลกลางด้านระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยที่หน่วยงานนี้จะตั้งขึ้นมาภายใต้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) โดยให้ สลน.เป็นหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง