SCB ออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุ"ปาบึก"

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 15:16:56 น.

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้งว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกมาตรการพิเศษบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและคลายความกังวลใจ โดยมีรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าดังนี้

ลูกค้าบุคคล ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อส่วนบุคคล พิจารณามอบความช่วยเหลือ ได้แก่ 1) พักชำระหนี้เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทดังกล่าวข้างต้น   2) ลดดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับช่วงพักชำระหนี้สูงสุด 50-100% แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ 3) ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล 2 เดือน ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ 3 เดือน และสำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

ลูกค้าธุรกิจรายย่อย (SSME) ธนาคารได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้ 1) พักชำระหนี้เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน   2) ลดดอกเบี้ยช่วงพักชำระหนี้สูงสุด 100%   3) ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

ลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธนาคารมอบความช่วยเหลือให้ทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรง คือ สถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยและทรัพย์สินของกิจการได้รับความเสียหาย และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม คือ สถานประกอบการตั้งอยู่นอกพื้นที่ แต่มีคู่ค้าอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยส่งผลให้ธุรกิจของลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามปกติได้ ธนาคารจะให้ความช่วยเหลือผ่าน 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุดนาน 6 เดือน

2) พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 เดือน  3) ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระ (คิดอัตราดอกเบี้ยปกติ) สำหรับการผิดนัดชำระ ไม่เกิน 30 วัน  4) เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราว สูงสุด 20 %ของวงเงิน Working Capital เดิมและไม่เกิน 10 ล้านบาท 5) วงเงินกู้สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซมหรือซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิจการที่เสียหายสูงสุด  20% ของวงเงินรวมเดิม สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี

สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารฯ พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ อย่างเต็มที่ ซึ่งพิจารณาตามผลกระทบที่เกิดขึ้นของลูกค้าแต่ละราย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของธนาคารฯ

สำหรับความช่วยเหลือเพื่อร่วมบรรเทาทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อน เพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในเบื้องต้นธนาคารฯ ได้เชิญชวนพนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครจัดถุงยังชีพประทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 5,800 ชุด และจัดเตรียมถุงยังชีพเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000 ถุง เพื่อส่งมอบแก่กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองทัพบก เพื่อเตรียมไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนภาคใต้ที่ประสบภัยต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง