ครม.ไฟเขียวงบกลาง ปี 62 กว่า 1.2 พันลบ.เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ-น้ำต้นทุน บรรเทาภัยแล้ง-รองรับฤดูฝนปี 62

ข่าวทั่วไป Tuesday April 30, 2019 18:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 1,226 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ.2562 ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สำหรับสาระสำคัญ คือ สทนช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการแก้ไขปัญหาตามมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือความเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2561/2562 เป็นการเร่งด่วน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเผชิญเหตุ และได้ดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในภาวะวิกฤติไปแล้วบางส่วน แต่ปรากฏว่ายังมีแผนงานโครงการที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งเป็นการเตรียมการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนให้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

สทนช. จึงได้ประชุมร่วมกับ 10 หน่วยงานที่มีภารกิจด้านน้ำ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำอื่น ๆ อีกทั้งได้เห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงานโครงการ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายและระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งได้รวบรวมแผนงานโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนจากทุกหน่วยงาน ที่จะต้องเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ สทนช. ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมในเบื้องต้นของแผนงานโครงการที่กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปาส่วนภูมิภาค และกองทัพบก รวมทั้งให้หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบสถานภาพความพร้อมตามหลักเกณฑ์การพิจารณา และยืนยันแผนงานโครงการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จัดส่งให้ สทนช. เพื่อใช้ประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่ง สทนช. ได้รวบรวมเป็นแผนงานโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุน จำนวน 144 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,226 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ 32 จังหวัด ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้เพิ่มขึ้น 28.12 ล้านลูกบาศก์เมตร มีครัวเรือนได้รับประโยชน์จากโครงการจำนวน 85,474 ครัวเรือน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ