รมว.ดีอี ตั้งตัวแทนภาครัฐ-เอกชน ร่วมเป็นคกก.แก้ปัญหาข่าวปลอม

ข่าวทั่วไป Wednesday August 21, 2019 13:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน จำนวน 25 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดดีอี หน่วยงานด้านสาธารณสุข กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันการศึกษาชั้นนำในสาขานิติศาสตร์-นิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์ ผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย องค์กรด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผู้แทนจากสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยมี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาข่าวปลอมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ขณะที่คณะกรรมการจะมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมการวางแผน การดำเนินงาน และแผนการเผยแพร่ตามขั้นตอนการพิจารณาข่าวปลอม การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของภาครัฐ ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมวิเคราะห์แนวโน้ม และบ่งชี้ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล ผลิตข้อมูลที่ถูกต้อง และจัดส่งข้อมูลต่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องประกอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งดำเนินขั้นตอนการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารปลอม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อประชาชน และสาธารณะชน ผ่านกลไกภาคสื่อสารมวลชน เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รายงานผลการดำเนินงานต่อ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

"คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานป้องกัน และการระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูล ข่าวสารอันเป็นเท็จและไม่เหมาะสม มีผลกระทบต่อสังคมและประชาชน ให้เกิดความรวดเร็วในทางปฏิบัติ ทั้งยังเสริมสร้างการตระหนักรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้แก่ประชาชนในวงกว้าง"

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ