ครม.รับทราบแผนใช้จ่ายงบประมาณบรรเทาผลกระทบโควิด-19 และภัยแล้ง

ข่าวทั่วไป Friday April 3, 2020 16:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ครม.รับทราบแผนใช้จ่ายงบประมาณบรรเทาผลกระทบโควิด-19 และภัยแล้ง

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษมีมติรับทราบสรุปรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 419 หน่วยงาน ปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและก่อหนี้จำนวนทั้งสิ้น 644,181.4081 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 362,076.9753 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 282,104.4329 ล้านบาท โดยมีหน่วยรับงบประมาณกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการดังกล่าวจำนวน 158 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 8,455.6587 ล้านบาท คิดเป็น 1.31% ของวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและก่อหนี้ เพื่อดำเนินการตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการที่หน่วยรับงบประมาณเสนอแผนฯ มานั้นมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวนทั้งสิ้น 3,726.6216 ล้านบาท คิดเป็น 0.58% ของวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและก่อหนี้ จำแนกเป็น การดำเนินการตามมาตรการฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3,182.4625 ล้านบาท และการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวน 544.1591 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,182.4625 ล้านบาท คิดเป็น 0.49% ของงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย/ก่อหนี้ จำแนกเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 3,043.7622 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 138.7003 ล้านบาท

2.มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวน 544.1591 ล้านบาท คิดเป็น 0.08% ของงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย/ก่อหนี้ จำแนกเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 162.7433 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 381.4158 ล้านบาท


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ